Regulamin

RegulaImin. Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa.


Ilekroć jest mowa o:

„Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

Alltop: nalezy rozumieć, Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa;

Klient: należy przez to rozumieć podmioty, będące zarówno przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2019.1292 t.j.), jak również konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konsument:  należy przez to rozumieć Klienta, będącego osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zapisy dotyczące Konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Umowa: należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa a Klientem, której przedmiotem jest w szczególności świadczenie przez Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa usług lub realizacja umowyz zakresu naprawy samochodowej oraz instalacji i serwisu LPG według uzgodnień Stron;

Warsztat: należy rozumieć miejsce, w którym Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa realizuje Umowę na rzecz Klienta, znajdujące się pod adresem Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa;

Strony: należy rozumieć Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa oraz Klienta;

Pojazd: należy przez to rozumieć samochód Klienta stanowiący przedmiot realizacji Umowy;

Wynagrodzenie: należy przez to rozumieć wynagrodzenie należne Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa od Klienta na podstawie Umowy i na zasadach w niej określonych;

Zlecenie: należy przez to rozumieć zlecenie realizacji przez Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa określonych usług w zakresie mechniki pojazdów oraz instalacji LPG , złożone przez Klienta.

 

POSTANOWIENIE OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady wykonywania przez Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa Umów na rzecz Klientów.
  2. Regulamin zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług oraz umów prowadzonych przez Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa.
  3. Regulamin stanowi integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a treścią Umowy, przeważające znaczenie mają zapisy Umowy (w tym zaakceptowanego przez Klienta Zlecenia).
  4. Z chwilą zawarcia Umowy Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny do Pojazdu lub jest uprawniony do dysponowania nim na innej podstawie, w szczególności jest uprawniony do zawarcia Umowy i ponosi odpowiedzialność za to, że żaden podmiot trzeci nie będzie kierował do Alltop Bartłomiej Grudny, z siedzibą w Warszawie, ul. Niedotrzymska 1, 03-795 Warszawa roszczenia o wydanie Pojazdu lub inne roszczenia związane z posiadaniem Pojazdu, a w przypadku skierowania takich roszczeń, zobowiązuje się je zaspokoić w całości.

 

REGULAMIN.

 

1. Serwis jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.30 do 17.00, w piątki od 8.30 do 16.00

2. Przyjmowanie pojazdów do naprawy lub montazu instalacji LPG odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.30  po wcześniejszym uzgodnieniu.

3. Wydawanie pojazdów klientom odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.

4. Wraz z pojazdem klient zostawia w serwisie dowód rejestracyjny, a jeżeli pojazd nie został przerejestrowany po zakupie, także kopię dowodu zakupu, darowizny lub użyczenia.

5. Obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem lub z indywidulanymi ustaleniami.

6. W szczególnych wypadkach wycena i zakres prac naprawczych określony jest po rozmontowaniu pojazdu, za zgoda właściciela.

7. Za przedmioty pozostawione w pojeździe serwis nie odpowiada.

8. Przed rozpoczęciem pracy zabezpieczamy wnętrze auta przed zabrudzeniem

9. Zawsze w godzinach pracy serwisu, klient może uzyskać informację o przebiegu oraz przewidywanych kosztach naprawy.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez klienta.

11. Termin wykonania naprawy jest zawsze ustalany indywidualnie, jednak zawsze staramy się aby czas ten był jak najkrótszy.

12. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek, klient jest zawsze informowany w celu podjęcia decyzji o dalszej naprawie.

13. Zużyte bądź uszkodzone części zawsze są dostępne do wglądu po wykonaniu naprawy

14. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu, najpóźniej po upływie 7 dni od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.

15. Serwis powiadamia klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomością SMS.

16. Jeżeli klient nie odebrał pojazdu w terminie wyżej wyznaczonym za każdy dzień przechowania pojazdu w serwisie, naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 100 zł/dzień.

17. Pojazd może być wydany jedynie osobie, która oddała pojazd do serwisu lub innej przez nią upoważnioną